VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, jejíž předmět je nákup a prodej internetového vzdělávacího online programu AMZ Launch (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.amzlaunch.cz/.
  • Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost MEGABIZ s.r.o., se sídlem Radniční 133/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, IČ: 04285964, DIČ: CZ04285964, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 24001 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (blíže v sekci http://www.amzlaunch.cz/kontakt). V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený občanským zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba - spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele.
  • Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.
  • Kupující bere na vědomí, že internetový kurz je autorským dílem prodávajícího a ten neposkytuje kupujícímu právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám.
  • Podstatou internetového kurzu je představení obchodního modelu tzv. private label – prodej fyzických produktů pod vlastní značkou.  Prodávající prohlašuje, že obsahem tohoto internetového kurzu není nabádání jeho účastníků k jednání, které by mohlo spočívat v naplnění skutkové podstaty nekalé soutěže, zejména v napodobování cizích výrobků, užití názvu nebo loga jiného soutěžitele, tedy vyvolání nebezpečí záměny.
 2. Objednávka
  • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.amzlaunch.cz/kurz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://www.amzlaunch.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.amzlaunch.cz/obchodni-podminky obchodní společnosti MEGABIZ s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky
  • Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícího ze strany prodávajícího. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
 3. Kupní cena, daňový doklad
  • Ve Shrnutí přihlášky a na webové adrese http://www.amzlaunch.cz/kurz najdete všechny ceny služeb.
  • Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 4. Způsob a forma platby
  • Způsob platby
   Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
  • Možnosti plateb
   1. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
   2. Bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank a další.
  • Forma platby
   Kupující má možnost zvolit platbu za objednané produkty jednorázově.
   Platba jednorázově znamená, že kupující zaplatí celou kupní cenu prodávajícímu ihned po odeslání objednávkového formuláře.
  • Bonusy
   Všechny bonusy, na které má kupující  nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.
 5. Garance vrácení peněz
  • Za své produkty společnost MEGABIZ s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz.
  • Při objednání online kurzu má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to do 30 dnů od objednání kurzu. Žádosti o odstoupení od smlouvy od 31. dne kurzu, již prodávající není povinen přijmout. Odstoupení je možno provést v sídle společnosti nebo elektronickou formou na e-mailu: info@amzlaunch.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem AMZ Launch.
  • Program AMZ Launch si klade za cíl, aby online kurz opravdu pomohl všem, kteří se jej účastní.
 6. Sankce
  • Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího zaregistrovaný přes webovou stránku http://www.amzlaunch.cz zaslaná ze strany společnosti MEGABIZ s.r.o., a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti MEGABIZ s.r.o., č.ú. pro platby v českých korunách: 286421651/0300, vedený u ČSOB, pro platby v eurech: IBAN: CZ5520100000002400837466, SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u FIO banky, VS: č. vaší objednávky. Veškeré náležitosti bankovního spojení jsou uvedeny na http://www.amzlaunch.cz/kontakt.
 7. Odpovědnost
  • Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
  • Kupující není oprávněn:
   1. poskytnout internetový kurz ani přístup k němu jakékoliv třetí osobě,
   2. umožnit zpřístupnění obsahu internetového kurzu dalším osobám
   3. sdílet účet, který byl vytvořen výhradně pro něj, s dalšími osobami.
 8. Ochrana osobních údajů
  • Prohlášení prodávajícího: Společnost MEGABIZ s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
  • Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
  • Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://www.amzlaunch.cz/ochrana-udaju/
 9. Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 7. listopadu 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.amzlaunch.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost MEGABIZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.amzlaunch.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.